Drago

Drago เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553  จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด ผู้ผลิตมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปาคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ SANWA  ASAHI ATACO RAMBO  ได้รับคัดเลือกให้พัฒนาโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสียของโครงการลดน้ำ ของการประปานครหลวง (กปน.)  ภายใต้ขอบเขตงาน

เมื่อพูดถึง “น้ำ” ในปัจจุบันนี้ ปริมาณการจ่ายน้ำของการประปาฯ นั้นมีผลต่างกับปริมาณการใช้น้ำของผู้บริโภคเกิดขึ้น ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าผลต่างของ “น้ำที่หายไป” คืออะไร และหายไปไหน เกิดท่อรั่วหรือไม่ มีการขโมยใช้น้ำหรือไม่ การค้นหาคำตอบเหล่านี้ทำได้ยากหากไม่มีระบบการตรวจสอบและจัดการที่ดี ดังนั้นการมีระบบการจัดการน้ำสูญเสียที่ดี จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรของการประปา จะขาดเสียมิได้ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเอาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำในระบบ ปริมาณการใช้น้ำ อัตราการไหลของน้ำ ความดันน้ำเป็นต้น ทั้งยังช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอเป็นรายงานต่างๆ ทำให้มีการจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้บริหารงานองค์กรอย่างเป็นระบบ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป “ระบบการจัดการบริหารน้ำสูญเสีย” จึงได้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

จากประสบการณ์ได้ที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสียของโครงการลดน้ำของการประปานครหลวง (กปน.) และประสบการณ์ในด้านระบบประปาสุขาภิบาลที่มีมามากกว่า 70 ปี ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยความเข้าใจในระบบน้ำประปาของประเทศไทย และผลสำเร็จจากโครงการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนได้ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ที่ช่วยบริหารจัดการระบบน้ำประปาและไฟฟ้าอย่างครบวงจรโดยใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ช่วยลดเวลา ลดการสูญเสียการใช้น้ำ สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และเพิ่มคุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น

ที่มาของชื่อแบรนด์ Drago  คุณพงษ์ศักดิ์  จินดาสุข (ผู้บริหารรุ่นที่ 2) ได้รับแรงบันดาลใจคำว่า  Drago  มาจากรากศัพท์ Dragon ที่หมายถึง มังกร  เทพเจ้าแห่งน้ำ ตามความเชื่อของคนจีน เพื่อให้สื่อความหมายถึงการควบคุมดูแลระบบน้ำทั้งระบบ