PM EXPORT AWARD 2004

ในปี ค.ศ. 2004 SANWA ได้รับรางวัล PM AWARD 2004 ในฐานะผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่นที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง (Brand Name) ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้สมัครเข้าขอรับรางวัลนี้จากกรมส่งเสริมการส่งออกโดยรวมทุกประเภทมากกว่า 1,000 ราย 

PM AWARD 2004 (PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2004) 

คือ รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น Prime Minister’s Export Award เป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก 

สำหรับในปี 2004 แบ่งเป็น 5 ประเภทรางวัล ได้แก่ 

 1. ประผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น (Best Exporter)
 2. ประเภทผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น ที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง (Brand Name)
 3. ประเภทผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น ที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง (Design)
 4. ประเภทธุรกิจบริการ (Service Provider)
 5. ประเภทผู้ส่งออกสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีเด่น (Best OTOP Exporter)

หลักเกณฑ์พิจารณาตัดสินมอบรางวัล 

กรมส่งเสริมฯ จะมีคณะกรรมการจากหลายสาขาเข้ามาพิจารณาในประเด็นหลัก ได้แก่ 

 1. สินค้าที่ยื่นขอรับรอง จะต้องได้รับมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
 2. ตราสินค้า ต้องได้รับการจดทะเบียน
 3. การพัฒนาตลาดในต่างประเทศ
 4. มูลค่าสินค้าที่ส่งออก
 5. วิธีการสร้างBrand ในต่างประเทศ 
 6. การบริหารคุณภาพ และปรับปรุงการผลิต
 7. การช่วยเหลือสังคม

 

รางวัล PM AWARD ถือเป็นรางวัลที่ยืนยันถึงคุณภาพและบริการและที่สำคัญคือ เป็นรางวัลเดียวที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบ 

 

หมวด
Pm Awards
วันที่เผยแพร่
21 ก.ย. 2021
แชร์