MiT ผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนรับรอง Made in Thailand

SANWA ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประปาคุณภาพสูง ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand : MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.)  ตามประกาศกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 (ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2563) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่จะใช้ ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยสินค้าที่ผ่านการรับรอง Made in Thailand : MiT  ต้องเป็นสินค้าที่ทำการผลิตในประเทศไทย จากโรงงานหรือธุรกิจที่มีการจดทะเบียน มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ที่ถูกต้องชัดเจนในประเทศไทย มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสินค้าของ MiT คิดตามหลัก ASEAN CONTENT  

ผลิตภัณฑ์หมวดประตูน้ำสำหรับติดตั้งมาตรวัดน้ำ หรือแองเกิลบอลวาล์ว ที่ได้ขึ้นทะเบียนรับรอง Made in Thailand หรือ MiT  ได้แก่

ประตูน้ำสำหรับติดตั้งมาตรวัดน้ำ รุ่น ABV15    

ประตูน้ำสำหรับติดตั้งมาตรวัดน้ำ รุ่น ABV20

เฟอรูลพิเศษ รุ่น FR20 ATACO

เฟอรูลพิเศษ รุ่น FR25 ATACO

เฟอรูลพิเศษ รุ่น FR40 ATACO

เฟอรูลพิเศษ รุ่น FR50 ATACO

มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดใบพัด R50 รุ่น GMK40 R50

อุปกรณ์ท่อสั้นสำหรับมาตรวัดน้ำ รุ่น ATACO – ISV 15

อุปกรณ์ท่อสั้นสำหรับมาตรวัดน้ำ รุ่น ATACO- ISV 2

อุปกรณ์ท่อสั้นสำหรับมาตรวัดน้ำ รุ่น ATACO -ISV 25

อุปกรณ์ท่อสั้นสำหรับมาตรวัดน้ำ รุ่น ATACO -ISV 40

อุปกรณ์ข้องอสำหรับมาตรวัดน้ำ รุ่น ATACO-LSV 15

อุปกรณ์ข้องอสำหรับมาตรวัดน้ำ รุ่น ATACO -LSV 2

อุปกรณ์ข้องอสำหรับมาตรวัดน้ำ รุ่น ATACO-LSV 25

อุปกรณ์ข้องอสำหรับมาตรวัดน้ำ รุ่น ATACO -LSV 40

ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก รุ่น GV80 ATACO

ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก รุ่น GV100 ATACO

 

หมวด
Made in Thailand (MiT)
วันที่เผยแพร่
21 ก.ย. 2021
แชร์