เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล ด่วน!!

16 มิถุนายน 2022

บริษัท บางกอกวัสดุภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

• เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น บริหารการจัดการ, บริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์ ฯลฯ
• มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล, กฎหมายแรงงาน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ PowerPoint ได้ดี
• มีบุคคลิกภาพที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสาร-ประสานงาน และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้เร็ว เปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน มีวินัย ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ มีอัธยาศัยไมตรี และสามารถรักษาความลับได้

รายละเอียดงาน
• ร่วมการสรรหา และการคัดเลือกพนักงาน ตามแผนงานทรัพยากรบุคคล
• จัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ในโปรแกรมระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ update อยู่เสมอ เช่น ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา หรือการโอนย้ายแผนก/สังกัด
• จัดทำหรือแนะนำการปรับปรุง Job Requirement, Job Description และ Competency ของพนักงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
• ประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในช่วงทดลองงาน และประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี กับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
• จัดทำสัญญาจ้างงาน และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และสวัสดิการ-ผลประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน ให้สอดคล้อง ถูกต้องตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำรายละเอียดการจ่ายค่าจ้าง และนำส่งรายงาน ภงด.1, ภงด.1ก, เงินสมทบประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน และ/หรือ เงินกยศ.ของพนักงาน ผ่านระบบ E-Service
• จัดทำและประสานงานด้านเอกสารเกี่ยวข้องให้กับแรงงานต่างด้าว เช่น การจัดทำและต่ออายุ Work Permit
• ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• วางแผนงานและประสานงานการจัดอบรมสัมมนาของพนักงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามงบประมาณและความเหมาะสมจำเป็น ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
• ร่วมเป็นทีมงานในการวางแผนและจัดกิจกรรม-สื่อต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความผูกพัน, สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร และกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่สร้างสรรค์
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน

• บริษัท บางกอกวัสดุภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ช่องทางการสมัครงาน
• สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท บางกอกวัสดุภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 99 ถ.มหาจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
• โทรศัพท์ 02 129 5499 ต่อ 622-623 (คุณวรรณา, คุณสุชาดา)
• อีเมล hr@sanwa.co.th

หากคุณสนใจตำแหน่งงานนี้

กรุณาส่ง CV และ Portfolio (ถ้ามี) มาที่